Categorieën

Algemene Voorwaarden Liefde voor het Vak Werkshop

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Vakman: de rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Liefde voor het Vak Werkshop;
 2. Dag: kalenderdag;

 

Artikel 2 - Identiteit van de Liefde voor het Vak Werkshop

Xalis h/o Liefde voor het Vak Werkshop;

Thorbeckelaan 53, 3552CR Utrecht;

Telefoonnummer: 030-7553450

E-mailadres: info@xalis.nl

KvK-nummer: 30269786

Btw-identificatienummer: NL169979660-B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Liefde voor het Vak Werkshop en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Liefde voor het Vak Werkshop en vakman.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Liefde voor het Vak Werkshop spant zich in voor een juiste omschrijving van de aangeboden opdrachten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Liefde voor het Vak Werkshop niet.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de vakman duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Liefde voor het Vak Werkshop de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de vakman te raadplegen is;
 • de manier waarop de vakman, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de Liefde voor het Vak Werkshop zich heeft onderworpen en de wijze waarop de vakman deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de vakman van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de vakman het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Liefde voor het Vak Werkshop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Liefde voor het Vak Werkshop is bevestigd, kan de vakman de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Liefde voor het Vak Werkshop passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de vakman elektronisch kan betalen, zal de Liefde voor het Vak Werkshop daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Liefde voor het Vak Werkshop kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de vakman aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Liefde voor het Vak Werkshop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De Liefde voor het Vak Werkshop zal bij het product of dienst aan de vakman de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de vakman op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de Liefde voor het Vak Werkshop waar de vakman met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de vakman van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Liefde voor het Vak Werkshop deze gegevens al aan de vakman heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de Liefde voor het Vak Werkshop producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Liefde voor het Vak Werkshop geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Liefde voor het Vak Werkshop dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de vakman de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De Liefde voor het Vak Werkshop staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Liefde voor het Vak Werkshop er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de Liefde voor het Vak Werkshop, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de vakman op grond van de overeenkomst tegenover de Liefde voor het Vak Werkshop kan doen gelden.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De Liefde voor het Vak Werkshop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de vakman aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de vakman hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De vakman heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Liefde voor het Vak Werkshop het bedrag dat de vakman betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Liefde voor het Vak Werkshop zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Liefde voor het Vak Werkshop.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Liefde voor het Vak Werkshop tot het moment van bezorging aan de vakman of een vooraf aangewezen en aan de Liefde voor het Vak Werkshop bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De vakman kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De vakman kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De vakman kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Liefde voor het Vak Werkshop voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de vakman deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de vakman te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de vakman na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de vakman verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de vakman de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan vakmanen mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de vakman geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De vakman heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Liefde voor het Vak Werkshop te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de vakman heeft de Liefde voor het Vak Werkshop behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de vakman kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De Liefde voor het Vak Werkshop beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Liefde voor het Vak Werkshop, nadat de vakman de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de Liefde voor het Vak Werkshop ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Liefde voor het Vak Werkshop binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de vakman een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de Liefde voor het Vak Werkshop en de vakman waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In het geval van geschillen kan de vakman zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de vakman de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Liefde voor het Vak Werkshop als vakman stemmen in met deze bindende uitspraak.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de vakman zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de vakman op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Algemene Voorwaarden Liefde voor het Vak Werkshop

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Vakman: de rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Liefde voor het Vak Werkshop;
 2. Dag: kalenderdag;

 

Artikel 2 - Identiteit van de Liefde voor het Vak Werkshop

Xalis h/o Liefde voor het Vak Werkshop;

Thorbeckelaan 53, 3552CR Utrecht;

Telefoonnummer: 030-7553450

E-mailadres: info@xalis.nl

KvK-nummer: 30269786

Btw-identificatienummer: NL169979660-B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Liefde voor het Vak Werkshop en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Liefde voor het Vak Werkshop en vakman.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Liefde voor het Vak Werkshop spant zich in voor een juiste omschrijving van de aangeboden opdrachten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Liefde voor het Vak Werkshop niet.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de vakman duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Liefde voor het Vak Werkshop de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de vakman te raadplegen is;
 • de manier waarop de vakman, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de Liefde voor het Vak Werkshop zich heeft onderworpen en de wijze waarop de vakman deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de vakman van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de vakman het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Liefde voor het Vak Werkshop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Liefde voor het Vak Werkshop is bevestigd, kan de vakman de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Liefde voor het Vak Werkshop passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de vakman elektronisch kan betalen, zal de Liefde voor het Vak Werkshop daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Liefde voor het Vak Werkshop kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de vakman aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Liefde voor het Vak Werkshop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De Liefde voor het Vak Werkshop zal bij het product of dienst aan de vakman de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de vakman op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de Liefde voor het Vak Werkshop waar de vakman met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de vakman van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Liefde voor het Vak Werkshop deze gegevens al aan de vakman heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de Liefde voor het Vak Werkshop producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Liefde voor het Vak Werkshop geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Liefde voor het Vak Werkshop dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de vakman de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De Liefde voor het Vak Werkshop staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Liefde voor het Vak Werkshop er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de Liefde voor het Vak Werkshop, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de vakman op grond van de overeenkomst tegenover de Liefde voor het Vak Werkshop kan doen gelden.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De Liefde voor het Vak Werkshop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de vakman aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de vakman hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De vakman heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Liefde voor het Vak Werkshop het bedrag dat de vakman betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Liefde voor het Vak Werkshop zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Liefde voor het Vak Werkshop.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Liefde voor het Vak Werkshop tot het moment van bezorging aan de vakman of een vooraf aangewezen en aan de Liefde voor het Vak Werkshop bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De vakman kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De vakman kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De vakman kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Liefde voor het Vak Werkshop voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de vakman deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de vakman te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de vakman na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de vakman verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de vakman de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan vakmanen mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de vakman geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De vakman heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Liefde voor het Vak Werkshop te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de vakman heeft de Liefde voor het Vak Werkshop behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de vakman kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De Liefde voor het Vak Werkshop beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Liefde voor het Vak Werkshop, nadat de vakman de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de Liefde voor het Vak Werkshop ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Liefde voor het Vak Werkshop binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de vakman een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de Liefde voor het Vak Werkshop en de vakman waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In het geval van geschillen kan de vakman zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de vakman de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Liefde voor het Vak Werkshop als vakman stemmen in met deze bindende uitspraak.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de vakman zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de vakman op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 


Neem contact op

Onze hotline is 24/7 beschikbaar

Telefoon:0307553450

Neem contact op via onze hotline